> Zarządzenie nr 103/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 01 sierpnia 2022 r.

Zarządzenie nr 103/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 01 sierpnia 2022 r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej na działkach nr ewid. 261/12, 261/10, 262/2, 593/5, 263/2, 264/6, 593/4 w m. Komańcza.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559)

zarządzam, co następuje :

§1

Powołuję Komisję w składzie:

  1. Paweł Rysz – Przewodniczący Komisji
  2. Bogdan Wiktor – Członek Komisji
  3. Tomasz Zieliński – Członek Komisji
  4. Andrzej Ferenc – Członek Komisji

do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Remont drogi gminnej na działkach nr ewid. 261/12, 261/10, 262/2, 593/5, 263/2, 264/6, 593/4 w m. Komańcza” wykonanych przez Firma Transport - Handel – Usługi „DROGMAX” Andrzej Zawiślan Bukowsko 325, 38-505 Bukowsko

§2

Komisja przeprowadzi odbiór końcowy robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy nr Ip. 7013.05.2022 (nr 131/2022) z dnia 21 czerwca 2022 roku.

§3

  1. Nieobecność członka komisji nie wstrzymuje czynności odbioru z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Dla skutecznego dokonania odbioru wymagany jest skład komisji obejmujący minimum trzy osoby w tym przewodniczącego.
  3. Gdy skład komisji uniemożliwia skuteczne dokonanie odbioru, czynności odbioru należy odroczyć do czasu zebrania się komisji w składzie umożliwiającym skuteczne dokonanie odbioru.

§4

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-08-01
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2022-08-02 22:44:54
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał