> Zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 czerwca 2022 r.

Zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 czerwca 2022 r.


w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej stanowisk pracy i pomieszczeń pracowniczych w Urzędzie Gminy Komańcza

Na podstawie art. 33 ust. 3-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 z zm.), art. 100 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z zm.) oraz art. 7 i 24 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 poz. 530 z zm.), zarządzam co następuje:

Zarządzam co następuje:

§1

  1. Przeprowadzić kontrolę doraźną stanowisk pracy i pomieszczeń pracowniczych osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy Komańcza, ze szczególnym uwzględnieniem: prawidłowości wykorzystania pomieszczeń służbowych i powierzonego mienia przez pracowników, ochrony przekazywanych pomiędzy nimi informacji, a w tym informacji służbowych, instalacji w pomieszczeniach pracowniczych niezatwierdzonych przez pracodawcę lub bezprawnych w rozumieniu prawa urządzeń elektronicznych lub technicznych służących nagrywaniu dźwięku lub obrazu, a także urządzeń monitorujących oraz wykorzystania komputerów służbowych i innego sprzętu dla celów niezgodnych z przeznaczeniem lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.
  2. Powołać komisję kontrolną do przeprowadzenia kontroli stanowisk pracy i pomieszczeń pracowniczych w Urzędzie Gminy Komańcza z siedzibą Komańcza 166, 38-543 Komańcza celem wykonania § 1 ust. 1 niniejszego zarządzenia.

§2

W skład komisji kontrolnej opisanej w § 1 wchodzą wskazani niżej pracownicy Urzędu Gminy Komańcza:

1) Paweł Rysz - Przewodniczący zespołu

2) Monika Guśtak - Członek zespołu

3) Marta Petryk - Członek zespołu

4) Tomasz Rachwał - Członek zespołu

§3

Kontrola zostanie przeprowadzona w dniach od 06.06.2022r. do 15.06.2022 w godzinach pracy urzędu.

§4

  1. Protokół kontroli stanowiska pracy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Kontrolę doraźną przeprowadza się na podstawie imiennego upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Komańcza.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Data wytworzenia: 2022-06-06
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-06-24 10:38:32
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link