> Zarządzenie nr 99/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2022 r.

Zarządzenie nr 99/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 lipca 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

              Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2021r. poz. 305 z późn.zm.)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę   1 936,00  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 936,00

85395

 

Pozostała działalność

1 936,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

1 936,00

 

 

 

RAZEM

1 936,00

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 1 936,00 zł

 

 

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Rodzina

1 936,00

85395

 

Pozostała działalność

1 936,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 920,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13,29

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2,38

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,33

 

 

 

RAZEM

1 936,00

§2

  • Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 1 936,00 na:
  • Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 1 936,00 zł.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-07-28
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-07-28 13:39:46
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał