> Zarządzenie nr 97/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 lipca 2022 r.

Zarządzenie nr 97/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 lipca 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz.U. 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz  Zarządzenia nr 96/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza  na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą  środki z Funduszu Pomocy:

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł

750

 

 

Administracja publiczna

54,00

 

75095

 

Pozostała działalność

54,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-Nadanie numeru PESE- 54,00 zł

54,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

17 644,00

 

80195

 

Pozostała działalność

17 644,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Środki na edukację dzieci z Ukrainy

17 644,00

855

 

 

Rodzina

1 110,00

 

85595

 

Pozostała działalność

1 110,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy-1 110,00zł

1 110,00

 

 

 

RAZEM

18 808,00

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł

750

 

 

Administracja publiczna

54,00

 

75095

 

Pozostała działalność

54,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

44,58

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7,66

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1,09

4710

Wpłaty na PPK finansowane rzez podmiot zatrudniający

0,67

801

 

 

Oświata i wychowanie

17 644,00

 

80195

 

Pozostała działalność

17 644,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 644,00

855

 

 

Rodzina

1 110,00

 

85595

 

Pozostała działalność

1 110,00

 

3110

Świadczenia społeczne

1 110,00

 

 

 

RAZEM

18 808,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-07-25
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-07-28 13:34:50
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał