> Zarządzenie nr 96/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 lipca 2022 r.

Zarządzenie nr 96/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 lipca 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

              Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2021r. poz. 305 z późn.zm.)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 56 608,00  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

54,00

75095

 

Pozostała działalność

54,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

-Nadanie numeru PESEL- 54,00 zł

54,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

17 644,00

80195

 

Pozostała działalność

17 644,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Środki na edukacje dzieci z Ukrainy- 17 644,00 zł

17 644,00

852

 

 

Pomoc społeczna

37 800,00

85216

 

Zasiłki stałe

9 800,00

2030

Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -  gminnych)

9 800,00

85295

 

Pozostała działalność

28 000,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -  gminnym) ustawami

28 000,00

855

 

 

Rodzina

1 110,00

85595

 

Pozostała działalność

1 110,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy-1 110,00zł

1 110,00

 

 

 

RAZEM

56 608,00

 

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 96 608,00 zł

 

 

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

20 000,00

60017

 

Drogi wewnętrzne

20 000,00

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

750

 

 

 

Administracja publiczna

54,00

75095

 

Pozostała działalność

54,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

44,58

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7,66

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1,09

4710

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający

0,67

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000,00

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

20 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

20 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

17 644,00

 

80195

 

Pozostała działalność

17 644,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 644,00

852

 

 

Pomoc społeczna

37 800,00

 

85216

 

Zasiłki stałe

9 800,00

3110

Świadczenia społeczne

9 800,00

85295

 

Pozostała działalność

28 000,00

3110

Świadczenia społeczne

27 440,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

400,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

71,72

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

9,80

4300

Zakup sług pozostałych

78,48

855

 

 

Rodzina

1 110,00

85595

 

Pozostała działalność

1 110,00

3110

Świadczenia społeczne

1 110,00

 

 

 

RAZEM

96 608,00

 

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 40 000,00 zł

 

 

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

20 000,00

60016

 

Drogi publiczne gminne

20 000,00

4270

Zakup usług remontowych

20 000,00

754

 

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000,00

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

20 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

 

 

 

RAZEM

40 000,00

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

852

 

 

Pomoc społeczna

28 000,00

 

28 000,00

 

 

85295

 

Pozostała działalność

28 000,00

 

28 000,00

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

28 000,00

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

 

 

27 440,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

400,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

71,72

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

 

9,80

 

4300

Zakup sług pozostałych

 

 

78,48

 

 

 

 

RAZEM

28 000,00

 

28 000,00

 

§3

Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 18 808,00 na:

  • Nadanie numeru PESE - 54,00 zł
  • Środki na edukacje dzieci z Ukrainy - 17 644,00 zł
  • Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy - 1 110,00 zł

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-07-25
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-07-28 13:27:44
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link