> Zarządzenie nr 91/A/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 lipca 2022 r.

Zarządzenie nr 91/A/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 18 lipca 2022 r.


w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na remoncie drogi gminnej na działce nr 165 i 149/5 w miejscowości Smolnik.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559)

zarządzam, co następuje :

§1

Powołuję Komisję w składzie:

  1. Tomasz Zieliński – Przewodniczący Komisji
  2. Bogdan Wiktor– Członek Komisji
  3. Andrzej Ferenc – Członek Komisji
  4. Tomasz Rachwał – Członek Komisji

do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Remont drogi gminnej na działce nr 165, 149/5 w m. Smolnik” wykonanych przez SAMTOK Usługi Koparką, Transport Artur Tokarz, Łukowe 138, 38-516 Tarnawa Dolna.

§2

Komisja przeprowadzi odbiór końcowy robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy nr Ip. 7013.04.2022 (nr 129/2022) z dnia 15 czerwca 2022 roku.

§3

  1. Nieobecność członka komisji nie wstrzymuje czynności odbioru z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
  2. Dla skutecznego dokonania odbioru wymagany jest skład komisji obejmujący minimum trzy osoby w tym przewodniczącego.
  3. Gdy skład komisji uniemożliwia skuteczne dokonanie odbioru, czynności odbioru należy odroczyć do czasu zebrania się komisji w składzie umożliwiającym skuteczne dokonanie odbioru.

§4

Z dokonanego odbioru komisja sporządzi pisemny protokół.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-06-18
Sporządzone przez: Tomasz Zieliński (Podinspektor)
Data udostępnienia: 2022-07-25 11:26:47
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link