> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 lipca 2022r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 lipca 2022r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 w związku z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 20 lipca 2022r. na wniosek Gminy Komańcza, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie zmiany decyzji Nr P/4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak Zp.6733.2.2022 z dnia 07.04.2022r. polegającego na: „Budowie sieci oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Smolnik” przewidzianej do realizacji na części działek nr ew. 127, 165, 176, 212, 214/5, 213, 170/1, 171/3, 171/5 obręb – 0020 Smolnik.

W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy Urzędu, stanowisko ds. Zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami. Strony mogą składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2022-07-26
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-07-27 07:12:38
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał