> Zarządzenie nr 88/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 lipca 2022 r.

Zarządzenie nr 88/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 lipca 2022 r.


w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta prowadzenia niektórych spraw gminy.

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze zm.):

§1

Upoważniam Pana Pawła Rysz – Zastępcę Wójta Gminy Komańcza, do podpisywania w imieniu Wójta Gminy Komańcza sprawozdań finansowych i budżetowych Gminy Komańcza.

§2

Upoważnienie dotyczy sprawozdań składanych w wersji papierowej i elektronicznej podpisywanych przy pomocy podpisu elektronicznego.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Komańcza.

§4

Upoważnienie obowiązuje w okresie pełnienia określonej funkcji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-07-06
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-07-25 11:04:29
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał