> Zarządzenie nr 86/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarządzenie nr 86/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz.U. 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz Zarządzenia nr 85/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok.

WÓJT GMINY zarządza :

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Pomocy:

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10 968,00

 

85395

 

Pozostała działalność

10 968,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

10 968,00

 

   

RAZEM

10 968,00

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10 968,00

 

85395

 

Pozostała działalność

10 968,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

10 920,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39,87

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7,15

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,98

 

   

RAZEM

10 968,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-06-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-07-25 11:00:16
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał