> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza


Stosownie do art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), dalej „ustaw ooś”, oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.) w związku z wnioskiem Firmy E&C Sp. z o.o., ul. Ks. G. Augustynika 1A/32, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza w imieniu, której działa Pan Piotr Szumowicz, jako Pełnomocnik Zarządu Województwa Podkarpackiego – Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: „Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 – etap I Radoszyce – Cisna”

WÓJT GMINY KOMAŃCZA ZAWIADAMIA STRONY POSTEPOWANIA

  1. W dniu 04.07.2022 r. wszczęte zostało postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Inwestycji: „Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 – etap I Radoszyce – Cisna”
  2. W dniu 04.07.2022 r. stosownie do art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t Dz. U z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zwrócono się z pismami znak Gn.6220.04.2022 z dnia 04.07.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza, 38 – 543 Komańcza 166, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godzinach 7.00 – 15.00 od poniedziałku do środy, 07.00 – 16.00 w czwartki, od 07 – 14.00 w piątki.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu niniejszego Obwieszczenia, tj. od dnia 15 marca 2022 r.

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpis innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, dokonuje się opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelnienie elektroniczne są sporządzone w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2021 r. poz. 670). Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postepowanie i wyjaśnienia na piśmie.


Data wytworzenia: 2022-07-04
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-07-13 11:26:46
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał