> Uchwała nr XLIV/356/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLIV/356/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2022 r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu sanockiego na realizację zadania

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje :

§1

Udziela się z budżetu Gminy Komańcza na rok 2022 pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na wydatki bieżące związane z obchodami jubileuszu 150-lecia funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Sanockiego w kwocie 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)

§2

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji celowej oraz zasady rozliczania środków zostaną określone w umowie zawartej z Powiatem Sanockim.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-06-29
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-07-12 13:33:03
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał