> Uchwała nr XLIV/354/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLIV/354/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2022 r.


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Komańcza wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Gminy Komańcza za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Komańcza za 2021 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-06-29
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-07-12 13:27:51
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał