> Uchwała nr XLIV/353/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLIV/353/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2022 r.


w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Komańcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4a i 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu Raportu o stanie Gminy Komańcza za 2021 rok i po zakończeniu debaty nad tym Raportem postanawia się udzielić wotum zaufania Wójtowi Gminy Komańcza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-06-29
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-07-12 13:26:10
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał