> Zarządzenie nr 87/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 lipca 2022 r.

Zarządzenie nr 87/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 lipca 2022 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559), art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§1

Podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz o którym mowa w §1 wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Komańczy. Informację o miejscu i terminie wywieszenia wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Data wytworzenia: 2022-07-06
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-07-08 07:20:18
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał