> Zarządzenie nr 83/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zarządzenie nr 83/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 czerwca 2022 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194 z poźn. zm.) zarządza się co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy sporządzone na dzień 31.12.2021 r. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku na które składa się:

  • bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.372,08 zł,
  • rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujący stratę netto 53.665,61 zł,
  • informacja dodatkowa.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-06-29
Sporządzone przez: Krystyna Galik-Harhaj (Dyrektor GOK w Komańczy)
Data udostępnienia: 2022-07-04 09:33:28
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał