> Zarządzenie nr 80 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zarządzenie nr 80 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2022 r.


w sprawie pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego

Na postawie art. 20 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2022.261 z dnia 2022.02.03)

zarządzam, co następuje:

§1

W zarządzeniu Nr 51/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Wójta Gminy Komańcza wprowadza się następujące zmiany:

  1. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2016 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2022 r.


Data wytworzenia: 2022-06-28
Sporządzone przez: Renata Kusy (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-07-01 11:07:36
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał