> Zarządzenie nr 81/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zarządzenie nr 81/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2022 r.


w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 559), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650, z 2007 r. Nr 79, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690 , z 2011 r. Nr 173, poz. 1034, z 2021 r. poz. 2088), zarządzam, co następuje:

§1

  1. Wprowadzam w dniu 28 czerwca 2022r. skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Komańcza.
  2. Urząd Gminy Komańcza w w/w dniu będzie czynny w godzinach od 7.00-14.00.

§2

Informację o skróconym czasie pracy umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komańcza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy.

§4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-06-28
Sporządzone przez: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)
Data udostępnienia: 2022-06-28 11:49:25
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał