> Zarządzenie nr 79/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zarządzenie nr 79/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 czerwca 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy 

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( tj. Dz.U. 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz  Zarządzenia nr 78/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza  na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą  środki z Funduszu Pomocy:

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

46,00

 

75095

 

Pozostała działalność

46,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Nadanie nr PESEL

46,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

18 647,00

 

80195

 

Pozostała działalność

18 647,00

 

 

Wpływy z różnych dochodów

- Środki na edukację dla dzieci z Ukrainy- 18 647,00 zł

18 647,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

12 724,00

 

85395

 

Pozostała działalność

12 724,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

12 724,00

855

 

 

Rodzina

2 562,00

 

85595

 

Pozostała działalność

2 562,00

 

 

 

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

2 562,00

 

 

 

RAZEM

33 979,00

 

 

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

46,00

 

75095

 

Pozostała działalność

46,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37,97

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6,54

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,93

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

0,56

801

 

 

Oświata i wychowanie

18 647,00

 

80195

 

Pozostała działalność

18 647,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 224,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

423,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

12 724,00

 

85395

 

Pozostała działalność

12 724,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

12 660,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

53,16

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9,54

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1,30

855

 

 

Rodzina

2 562,00

 

85595

 

Pozostała działalność

2 562,00

 

3110

Świadczenia społeczne

2 562,00

 

 

 

RAZEM

33 979,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-06-23
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-06-28 07:43:54
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał