> Zarządzenie nr 78/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zarządzenie nr 78/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 23 czerwca 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2021r. poz. 305 z późn.zm.)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę   33 979,00  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

46,00

75095

 

Pozostała działalność

46,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-  Nadanie nr PESEL- 46,00 zł

46,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

18 647,00

80195

 

Pozostała działalność

18 647,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Środki na edukację dla dzieci z Ukrainy- 18 647,00 zł

18 647,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

12 724,00

85395

 

Pozostała działalność

12 724,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 12 724,00 zł

12 724,00

855

 

 

Rodzina

2 562,00

85595

 

Pozostała działalność

2 562,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy- 2 562,00 zł

2 562,00

 

 

 

RAZEM

33 979,00

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę  53 979,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

20 046,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

75095

 

Pozostała działalność

46,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

37,97

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6,54

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

0,93

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

0,56

801

 

 

Oświat i wychowanie

18 647,00

80195

 

Pozostała działalność

18 647,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18 224,00

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

423,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

12 724,00

85395

 

Pozostała działalność

12 724,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

12 660,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

53,16

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9,54

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

1,30

855

 

 

Rodzina

2 562,00

85595

 

Pozostała działalność

2 562,00

3110

Świadczenia społeczne

2 562,00

 

 

 

RAZEM

53 979,00

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 20 000,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

20 000,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 000,00

 

 

 

RAZEM

20 000,00

§2

Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 33 979,00 na:

  • Nadanie nr PESEL- 46,00 zł
  • Środki na edukację dla dzieci z Ukrainy- 18 647,00 zł
  • Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 12 724,00 zł
  • Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy- 2 562,00 zł

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-06-23
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-06-28 07:43:37
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał