> Zarządzenie nr 71/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 maja 2022 roku

Zarządzenie nr 71/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 maja 2022 roku


w sprawie: określenia zasad (polityki) rachunkowości projektu „Cyfrowa Gmina” objętego Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342)

zarządzam co następuje:

§1

Dla realizacji Projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach umowy na dofinansowanie zawartej w Warszawie w dniu 27.04.2022 r. realizowanego w okresie: 2022 - 2023 rok, ustalam ZASADY (POLITYKĘ) RACHUNKOWOŚCI zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-05-25
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-06-02 09:13:10
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link