> Debata nad Raportem o Stanie Gminy Komańcza za 2021 rok

Debata nad Raportem o Stanie Gminy Komańcza za 2021 rok


W dniu 29 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się Sesja Rady Gminy Komańcza, na której zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), będzie rozpatrywany raport o stanie Gminy Komańcza za 2021 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Komańcza, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Gminy.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos zabierać będą radni oraz mieszkańcy Gminy Komańcza. Aby móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie należy złożyć w Sekretariacie (I piętro, pokój nr 101) najpóźniej w dniu 28 czerwca 2022 r. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Komańcza za 2021 rok zostanie przeprowadzone głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Komańcza wotum zaufania.


Data wytworzenia: 2022-06-22
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-06-22 08:04:39
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał