> Zarządzenie nr 76/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 czerwca 2022 r.

Zarządzenie nr 76/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 czerwca 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Gminy Komańcza na rok 2022

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz  Zarządzenia nr 74/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza  na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą  środki z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

68 592,00

 

85395

 

Pozostała działalność

68 592,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

68 592,00

 

 

 

RAZEM

68 592,00

 

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

68 592,00

 

85395

 

Pozostała działalność

68 592,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

68 480,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

93,04

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16,68

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

2,28

 

 

 

RAZEM

68 592,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-06-06
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-06-10 12:21:00
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał