> Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 czerwca 2022 r.

Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 czerwca 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2021r. poz. 305 z późn.zm.)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 76 592,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

8 000,00

75095

 

Pozostała działalność

8 000,00

 

2030

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Projekt „Pod białą- czerwoną”

8 000,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

68 592,00

85395

 

Pozostała działalność

68 592,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 111 584,00 zł

68 592,00

 

 

 

RAZEM

76 592,00

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 76 592,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

8 000,00

75095

 

Pozostała działalność

8 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Projekt „Pod białą- czerwoną”

3 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

Projekt „Pod białą- czerwoną”

4 300,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

68 592,00

85395

 

Pozostała działalność

68 592,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

68 480,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

93,04

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16,68

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

2,28

 

 

 

RAZEM

76 592,00

§2

Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 68 592,00 na:

  • Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 68 592,00 zł

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-06-06
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-06-10 12:18:42
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał