> Zarządzenie nr 73/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 maja 2022 r.

Zarządzenie nr 73/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 maja 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy  Gminy Komańcza na rok 2022

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz. Zarządzenie nr 72/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza  na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą  środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL oraz świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

627,00

 

75095

 

Pozostała działalność

627,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-  Nadanie nr PESEL- 627,00 zł

627,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

111 584,00

 

85395

 

Pozostała działalność

111 584,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

111 584,00

 

 

 

RAZEM

112 211,00

 

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

627,00

 

75095

 

Pozostała działalność

627,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

518,49

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

89,12

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

12,70

 

 

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

6,69

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

111 584,00

 

85395

 

Pozostała działalność

111 584,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

111 440,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

119,62

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21,45

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

2,93

 

 

 

RAZEM

112 211,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-05-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-06-10 12:12:56
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał