> Zarządzenie nr 72/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 maja 2022 r.

Zarządzenie nr 72/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 maja 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) 

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę   112 211,00  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Pomoc społeczna

627,00

75095

 

Pomoc w zakresie dożywiania

627,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

-  Nadanie nr PESEL- 627,00 zł

627,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

111 584,00

85395

 

Pozostała działalność

111 584,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 111 584,00 zł

111 584,00

 

 

 

RAZEM

112 211,00

2. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 100,00  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

100,00

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

100,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

100,00

 

 

 

RAZEM

100,00

3. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 127 311,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

627,00

75095

 

Pozostała działalność

627,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

518,49

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

89,12

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

12,70

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

6,69

801

 

 

Oświata i wychowanie

2 100,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 100,00

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 100,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

1 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

13 000,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

13 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

4220

Zakup środków żywności

3 000,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

111 584,00

85395

 

Pozostała działalność

111 584,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

111 440,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

119,62

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

21,45

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

2,93

 

 

 

RAZEM

127 311,00

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 15 200,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

100,00

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

100,00

4410

Podróże służbowe krajowe

100,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

2 100,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1 100,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 100,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

1 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

13 000,00

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

13 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

 

 

 

RAZEM

15 200,00

 §2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

750

 

 

Administracja publiczna

 

100,00

 

100,00

 

75045

 

Kwalifikacja wojskowa

 

100,00

 

100,00

 

2010

 

 

 

 

 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

 

100,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

100,00

 

 

 

RAZEM

 

100,00

 

100,00

§3

Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 112 211,00 na:

  • Nadanie nr PESEL- 627,00 zł
  • Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 111 584,00 zł

§4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-05-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-06-10 12:06:42
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał