> Zarządzenie nr 63/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 16 maja 2022 r.

Zarządzenie nr 63/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 16 maja 2022 r.


w sprawie zwiększenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.  z 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza   na 2022 rok.

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

Zwiększa się się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

70 864,00

 

85395

 

Pozostała działalność

70 86400

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

70 864,00

 

 

 

RAZEM

70 8643,00

 

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

70 864,00

 

85395

 

Pozostała działalność

70 864,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

70 640,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

186,08

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

33,36

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4,56

 

 

 

RAZEM

70 864,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-05-16
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-06-10 11:59:09
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał