> Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 16 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 16 maja 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2021r. poz. 305 z późn.zm.)

WÓJT GMINY  zarządza : 

§1

 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę   83 434,00  zł 

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

 

 

Pomoc społeczna

12 570,00

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

12 570,00

 

2030

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

12 570,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

70 864,00

85395

 

Pozostała działalność

70 864,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 70 864,00 zł

70 864,00

 

 

 

RAZEM

83 434,00

2. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 123 826,37 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

3 000,00

60017

 

Drogi wewnętrzne

3 000,00

4270

Zakup usług remontowych

3 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

300,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

300,00

 

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

300,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

37 092,37

 

80101

 

Szkoły podstawowe

9 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

3 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

23 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

4300

Zakup pozostałych

3 000,00

80195

 

Pozostała działalność

5 092,37

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 092,37

852

 

 

Pomoc społeczna

12 570,00

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

12 570,00

3110

Świadczenia społeczne

12 570,00

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

70 864,00

85395

 

Pozostała działalność

70 864,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

70 640,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

186,08

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

33,36

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

4,56

 

 

 

RAZEM

123 826,37

3. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 40 392,37 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

 

 

Transport i łączność

3 000,00

60017

 

Drogi wewnętrzne

3 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

300,00

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

300,00

4300

Zakup usług pozostałych

300,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

37 092,37

 

80101

 

Szkoły podstawowe

28 092,37

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 000,00

4270

Zakup usług remontowych

9 000,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

9 000,00

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

5 092,37

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

9 000,00

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

3 000,00

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

6 000,00

 

 

 

RAZEM

40 392,37

§2

Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 70 864,00 na:

  • Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy- 70 864,00 zł

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-05-16
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-06-10 10:53:30
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał