> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 08 czerwca 2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 08 czerwca 2022 r.


o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Przebudowa budynku dworca PKP w Komańczy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na funkcję usługową”, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 503/9 obręb – 0008 Komańcza.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2022-06-08
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-06-09 15:39:44
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał