> Uchwała nr XLIII/352/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr XLIII/352/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Rady Gminy Komańcza nr XLII/342/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmianie ulega treść załącznika w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2022-05-30
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-06-09 13:00:45
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał