> Uchwała nr XLIII/351/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr XLIII/351/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 r.


w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego - Zagłębie Ambitnej Turystyki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 oraz art. 64 ust. 2 w zw. z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Gmina Komańcza wraz z Gminami:

  1. Besko
  2. Bukowsko
  3. Dukla
  4. Iwonicz Zdrój
  5. Jaśliska
  6. Rymanów
  7. Zarszyn

tworzy Związek Międzygminny – Zagłębie Ambitnej Turystyki.

§2

Zadania Związku, w tym szczegółową jego organizację oraz funkcjonowanie określi Statut Związku w brzmieniu przyjętym odrębną uchwałą Rady Gminy Komańcza po dokonaniu uzgodnienia treści Statutu Związku z Wojewodą Podkarpackim.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.


Data wytworzenia: 2022-05-30
Sporządzone przez: Anna Wiszniewski-Tchoryk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-06-09 12:57:57
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał