> Uchwała nr XLIII/350/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr XLIII/350/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Komańcza na lata 2022-2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w związku z art. 176 pkt 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

Rada Gminy Komańcza  uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Komańcza na lata 2022 – 2024 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-05-30
Sporządzone przez: Renata Wyka (Kierownik GOPS w Komańczy)
Data udostępnienia: 2022-06-09 12:55:41
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał