> Uchwała nr XLIII/348/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr XLIII/348/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 r.


w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490)

Rada Gminy Komańcza postanawia, co następuje:

§1

Ustala się od 1 czerwca 2022 r. wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Komańcza za każdą rozpoczętą godzinę - od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej - uczestniczenia w:

1. Działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej – 25,-zł. za godzinę,
2. Szkoleniu lub ćwiczeniu ‑10,-zł. za godzinę,
 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/ 301/ 2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2022-05-30
Sporządzone przez: Maria Hryńczuk (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-06-09 12:50:33
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał