> Uchwała nr XLIII/347/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr XLIII/347/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 r.


w sprawie terminu uiszczania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Na podstawie art. 6l. ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 559),

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Ustala się, iż opłatę ryczałtową roczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, o której mowa w Uchwale nr XLI/337/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 marca 2022 r., uiszcza się bez wezwania z góry do dnia 30 czerwca.

§2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2022-05-30
Sporządzone przez: Diana Bętkowska-Rodkiewicz (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-06-09 12:06:16
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał