> Uchwała nr XLIII/346/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr XLIII/346/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy za 2021 rok.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2021 poz. 217 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały składające się z:

a) bilansu zamykającego się na dzień 31.12.2021 roku po stronie aktywów kwotą: 756 226,59 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),

b) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku, zamkniętego zyskiem netto w kwocie: 25 040,09 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści złotych dziewięć groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-05-30
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-06-09 12:03:37
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał