> Uchwała nr XLIII/345/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 r.

Uchwała nr XLIII/345/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 r.


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 202Ir. poz. 305 z późn.zm).

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

Na podstawie Zarządzenia Nr 38/A/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 46/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 47/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Uchwały Nr XLII/340/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, Uchwały Nr XLII/341/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 marca 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, Zarządzenia Nr 53/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 58/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 62/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 65/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Uchwały Nr XLIII/343/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok oraz Uchwały Nr XLIII/344/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza:

 • w 2022 roku:
 1. Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę 1 224 333,41 zł

w tym:

 • dochody bieżące o kwotę: 940 707,45 zł
 • dochody majątkowe o kwotę 283 625,96 zł
 1. Zwiększa wydatki Gminy Komańcza o kwotę 1 909 274,70 zł

w tym:

 • wydatki bieżące o kwotę 1 594 210,70 zł
 • wydatki majątkowe o kwotę 315 064,00 zł
 1. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Komańcza w 2022 r. o kwotę 684 941,29 zł, w tym:
 • 905- 136 330,27 zł
 • 950- 548 611,02 zł
 1. Ustala się źródło spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów:
 • 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy w kwocie 548 611,02 zł.

§2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2022-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Komańcza w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-05-30
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-06-09 12:00:59
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał