> Zarządzenie nr 65/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 maja 2022 r.

Zarządzenie nr 65/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 maja 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2021r. poz. 305 z późn.zm.)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę   34 853,00  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

801

 

 

Pomoc społeczna

27 207,00

80195

 

Pomoc w zakresie dożywiania

27 207,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Środki na edukację dla dzieci z Ukrainy- 27 207,00 zł

27 207,00

855

 

 

Rodzina

7 646,00

85595

 

Pozostała działalność

7 646,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy- 7 646,00 zł0

7 646,00

 

 

 

RAZEM

34 853,00

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 46 622,90 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

801

 

 

Oświata i wychowanie

27 207,00

 

80195

 

Pozostała działalność

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

855

 

 

Rodzina

9 083,90

85501

 

Świadczenie wychowawcze

1 437,90

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 437,90

85595

 

Pozostała działalność

7 646,00

3110

Świadczenia społeczne

7 646,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 332,00

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

10 332,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 332,00

 

 

 

RAZEM

46 622,90

 

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 11 769,90 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

855

 

 

Rodzina

1 437,90

 

85501

 

 

Świadczenie wychowawcze

1 437,90

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

59,90

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

179,30

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

24,50

4300

Zakup usług pozostałych

100,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

21,70

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

52,50

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 332,00

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

10 332,00

4260

Zakup energii

10 332,00

 

 

 

RAZEM

11 769,90

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

855

   

Rodzina

 

 

1 437,90

1 437,90

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

 

 

 

1 437,90

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

 

 

59,90

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

1 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

 

 

179,30

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 

 

 

24,50

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

1 437,90

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

100,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

 

 

21,70

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

 

 

 

52,50

 

 

 

RAZEM

 

 

1 437,90

1 437,90

§3

Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 34 853,00 na:

  • Środki na edukację dla dzieci z Ukrainy- 27 207,00 zł
  • Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy- 7 646,00 zł0

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-05-20
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-06-02 13:37:27
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał