> Zarządzenie nr 70/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 maja 2022 roku

Zarządzenie nr 70/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 25 maja 2022 roku


w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Komańcza za 2021 rok

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), zarządza się, co następuje:

§1

Przedstawić raport o stanie Gminy Komańcza za 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Raport o stanie Gminy Komańcza podlega przedłożeniu Radzie Gminy Komańcza oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Komańcza w Biuletynie Informacji Publicznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-05-25
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-06-02 09:07:48
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał