> Zarządzenie nr 67/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 maja 2022 roku

Zarządzenie nr 67/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 20 maja 2022 roku


w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert na realizację zadań własnych Gminy Komańcza w 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (t.j. Dz. U. 2022r. poz. 559 z późn. zm. ), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1057z późn. zm.) i rozdziału 12 ust. 4 „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, na rok 2022” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXVII/296/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Komańcza
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2022”.

Wójt Gminy Komańcza zarządza, co następuje

§1

Powołuję Komisję ds. opiniowania ofert złożonych przez organizacje pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy Komańcza w 2022 roku w następującym składzie:

  • Diana Bętkowska - Rodkiewicz - przewodniczący komisji
  • Maria Błażowska - sekretarz komisji
  • Krystyna Galik - Harhaj – członek komisji
  • Kamila Sobolak - członek komisji

§2

  1. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie postępowania konkursowego w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań własnych Gminy, na których realizację ogłoszono otwarty konkurs ofert, w celu opiniowania złożonych ofert.
  2. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokonuje Komisja Konkursowa na podstawie Karty Oceny Oferty, której wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Postępowanie konkursowe należy przeprowadzić na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie Prac Komisji Konkursowej, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-05-20
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-05-31 13:23:05
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał