> Ogłoszenie o sesji

Ogłoszenie o sesji


Zawiadamia się mieszkańców, że dnia 30 maja 2022 roku o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się

NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY

z następującym porządkiem obrad :

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu XLII z 27 kwietnia 2022 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (projekt I).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (projekt II).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (projekt III).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie terminu uiszczania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Komańcza na lata 2022-2026 (Z uwagi na obszerność, załącznik do projektu uchwały został wysłany mailowo i jest dostępny do wglądu w Biurze Rady).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Komańcza na lata 2022-2024 (Z uwagi na obszerność, załącznik do projektu uchwały został wysłany mailowo i jest dostępny do wglądu w Biurze Rady).
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Komańcza

Adam Pasiniewicz


Data wytworzenia: 2022-05-25
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-05-25 14:50:51
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał