> Zarządzenie nr 69/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2022 roku

Zarządzenie nr 69/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 maja 2022 roku


w sprawie powołania Zespołu (Grupy Roboczej) ds. opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Gminy Komańcza

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559)

Wójt Gminy Komańcza zarządza, co następuje

§1

W celu opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Gminy Komańcza (zwanego dalej SUMP) powołuję się Zespół (Grupę Roboczą) w składzie:

  1. Anna Wiszniewski-Tchoryk - Członek Zespołu
  2. Monika Guśtak - Członek Zespołu
  3. Bogdan Wiktor - Członek Zespołu
  4. Maria Hryńczuk - Członek Zespołu 

§2

  1. Podstawowym zadaniem Zespołu jest współpraca przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Gminy Komańcza.
  2. Zespół jest zobowiązany do przygotowania niezbędnych informacji wynikających z potrzeb opracowania SUMP.
  3. Członkowie Zespołu zobowiązani są do udziału w jego pracach oraz do rzetelnego i terminowego wykonywania zadań.

§3

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy zobowiązani są do współdziałania z Zespołem oraz udzielania niezbędnej pomocy we wszelkich sprawach związanych z opracowaniem SUMP.

§4

Zarządzenie wschodzi w życie z dniem podpisania


Data wytworzenia: 2022-05-24
Sporządzone przez: Paweł Rysz (Zastępca Wójta Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-05-25 14:48:08
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał