> Zarządzenie nr 59/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 maja 2022 r.

Zarządzenie nr 59/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 maja 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Komańcza na rok 2022

Na podstawie art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zawiązku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z póź. zm.) oraz Zarządzenie nr 58/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 rok.

WÓJT GMINY zarządza :

§1

Zwiększa się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą środki z Funduszu Pomocy na Jednorazowe świadczenie pieniężne- 300,00 zł.

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5 508,00

 

85395

 

Pozostała działalność

5 508,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł)

5 508,00

 

   

RAZEM

5 08,00,00

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

853

 

 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5 508,00

 

85395

 

Pozostała działalność

5 508,00

 

3110

Świadczenia społeczne

5 397,84

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

91,51

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16,41

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

2,24

 

   

RAZEM

5 508,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-05-09
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-05-11 12:16:15
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link