> Zarządzenie nr 58/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 maja 2022 r.

Zarządzenie nr 58/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 9 maja 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2021r. poz. 305 z późn.zm.)

WÓJT GMINY zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 6 180,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

852

   

Pomoc społeczna

672,00

85295

 

Pozostała działalność

672,00

   

- Wpływy z różnych dochodów

-Posiłek dla dzieci i młodzieży przyznany obywateli Ukrainy

672,00

853

   

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5 508,00

85395

 

Pozostała działalność

5 508,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł)

5 508,00

     

RAZEM

5 508,00

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 6 180,00 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

         

852

   

Pomoc społeczna

672,00

85295

 

Pozostała działalność

672,00

 

3110

Świadczenia społeczne

672,00

853

   

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5 508,00

85395

 

Pozostała działalność

5 508,00

3110

Świadczenia społeczne

5 397,84

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

91,51

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16,41

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

 2,24

     

RAZEM

6 180,00

§2

  • Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy
    w kwocie 6 180,00 na:
  • Posiłek dla dzieci i młodzieży przyznany obywateli Ukrainy- 672,00 zł
  • Jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł)- 5 508,00 zł

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-05-09
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-05-11 12:09:52
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał