> Zarządzenie nr 53/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie nr 53/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (tj. Dz.U z 2021r. poz. 305 z późn.zm.)

WÓJT GMINY  zarządza :

§1 

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę   2 442,00  zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

2 442,00

75095

 

Pozostała działalność

2 442,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

- Wykonanie zdjęć- 1 645,00 zł

-  Nadanie nr PESEL- 797,00 zł

2 442,00

 

 

 

RAZEM

2 442,00

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 18 639,82 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

4 442,00

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00

4220

Zakup środków żywności

2 000,00

75095

 

Administracja publiczna

2 442,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

657,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

112,94

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

16,10

4300

Zakup usług pozostałych

1 645,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

10,96

801

 

 

Oświata i wychowanie

14 197,82

 

80101

 

Szkoły podstawowe

8 878,01

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

3 878,01

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

5 119,81

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

5 119,81

80195

 

Pozostała działalność

200,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

200,00

 

 

 

RAZEM

18 639,82

  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 16 197,82 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

750

 

 

Administracja publiczna

2 000,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

14 197,82

 

80101

 

Szkoły podstawowe

8 878,01

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 660,76

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

4790

Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

217,25

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

5 119,81

4800

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

5 119,81

80195

 

Pozostała działalność

200,00

4790

Wynagrodzenie osobowe nauczycieli

200,00

 

 

 

RAZEM

16 197,82

§2

Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy w kwocie 2 442,00 na:

  • Wykonanie zdjęć-1 645,00 zł
  • Nadanie nr PESEL- 797,00 zł

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-04-29
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-05-10 14:47:54
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link