> Zarządzenie nr 40/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie nr 40/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 6 kwietnia 2022 r.


w sprawie: określenia zasad (polityki) rachunkowości projektu „Remont drogi wewnętrznej dz. nr 114, 166/3 w m. Czystogarb w km 0+104-0+328, 0+331-0+748” objętego Funduszem Solidarności Unii Europejskiej

Na podstawie art.4 ust. 1 i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z poźn. zm.), art.40 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r,.poz.305 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.342)

zarządzam co następuje:

§1

Dla realizacji Projektu pn.:”Remont drogi wewnętrznej dz. nr 114, 166/3 w m. Czystogarb w km 0+104 - 0+328, 0+331-0+748”, współfinansowanego z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, w ramach umowy na dofinansowanie zawartej w Rzeszowie w dniu 17 lutego 2022 r. realizowanego w okresie: 2022 rok, ustalam ZASADY (POLITYKĘ) RACHUNKOWOŚCI zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy Komańcza.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-04-06
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-05-10 13:14:21
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał