> Uchwała nr XLII/342/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLII/342/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 r.


w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Komańcza, zwanej dalej „deklaracją” określony w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Deklaracja, o której mowa w § 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne, właścicieli nieruchomości które w części stanowią nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a także właścicieli nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

§3

Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminach określonych w art. 6 m ust. 11 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku.

§4

Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180).

§5

Deklaracje składane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem podpisanym profilem zaufanym e-PUAP.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§7

Traci moc uchwała Rady Gminy Komańcza nr XXVI/205/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Komańcza.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2022-04-27
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-05-10 08:00:43
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał