> Uchwała nr XLII/339/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLII/339/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 kwietnia 2022 r.


w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Komańcza do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje :

§1

Upoważnia się Wójta Gminy Komańcza, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:

  • dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym do dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej,
  • dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
  • dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu zwianych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmian ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-04-27
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-05-10 07:52:33
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał