> Zarządzenie nr 56/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie nr 56/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 29 kwietnia 2022 r.


w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Komańcza na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz.713 z późn. zm.) w związku z art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz.U. z 2022r. poz.503) oraz art. 2 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t.: Dz.U.z 2020r. poz. 333) zarządza się co następuje:

§1

Podstawą do ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Komańcza są:

  1. dane wynikające z ewidencji prowadzonej do celów wymiaru podatku rolnego osób fizycznych i prawnych Urzędu Gminy w Komańczy – stan na dzień 31.12.2021r.
  2. definicja gospodarstwa rolnego określona zapisem art.2 ust.1 ustawy o podatku rolnym (j.t.:Dz.U.z 2020r. poz.333).

§2

Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w Gminie Komańcza według stanu na dzień 31.12.2021r. wynosi 11,40 ha fizycznych.

§3

Przyjmuje się na rok 2022 średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego określoną w § 2 zarządzenia dla celów zawartych w art.61 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz.U. z 2022r. poz.503).

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-04-29
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-05-06 13:29:09
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał