> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 maja 2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 06 maja 2022 r.


Stosownie do art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zmianami), w związku z prowadzonym postępowaniemw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 897 w miejscowościach: Smolnik, Wola Michowa, Maniów i Szczerbanówka w km od ok. 47+700 do ok. 55+460 oraz w km od ok. 56+660 do ok. 58+756 na działkach ewidencyjnych nr: 316, 382/5, 318, 320/2, 412, 303/1, 285/1, 287/1, 276, 275/1 obręb ewid. Smolnik; 5/1, 200, 11/1, 64, 74/1, 70, 65/2 obręb ewid. Wola Michowa; 31/3, 88, 23/1, 106 obręb ewid. Maniów; 31, 32 obręb ewid. Szczerbanówka, Gmina Komańcza”, w ramach którego przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko,

WÓJT GMINY KOMAŃCZA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

  1. W dniu 04.11.2021 r. Wójt Gminy Komańcza wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.
  2. Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Komańcza.
  3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku pismem, znak: PSNZ.9020.4.31.2021 z dnia 10.11.2021 r. wyraził opinię, iż ze względów higienicznych i zdrowotnych nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
  4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemysłu wydał opinię, znak: RZ.ZZŚ.3.435.148.2021.UK z dnia 20.04.2022 r., stwierdzając, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane pod warunkami.
  5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem, znak WOOŚ.4220.19.34.2021.AD.13 z dnia 06 kwietnia 2022 r. wyraził opinię, iż dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkami.
  6. Organem właściwym do wydania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sanoku.
  7. W dniach od 09 maja 2022 r. do 07 czerwca 2022 r. (30 dni) każdy może zapoznać się z wnioskiem oraz pozostałymi dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie. Dokumenty te znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Komańcza (38-543 Komańcza 166 pok. nr 1), w godzinach pracy Urzędu. W tym samym terminie można zgłaszać uwagi dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Komańcza 38 – 543 Komańcza 166 Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
  8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Komańcza.

Data wytworzenia: 2022-05-06
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-05-06 13:25:25
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał