> Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 wersja nr 1


Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2022 nr 2022/BZP 00074507/01/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu [...] nr [,..])

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Komańcza

Krajowy numer identyfikacyjny: 6871785088

Adres: Komańcza 166

Miejscowość: Komańcza

Kod pocztowy: 38-543

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.komancza.pl

Adres poczty elektronicznej: urzad@komancza.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 134677035

Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

  1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

2 . D O S T A W Y

1.2.1

Zakup sprzętu komputerowego dla dzieci byłych pracowników po PPGR

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

376 016,26 PLN

I kwartał

 

 

3 . U S Ł U G I

1.3.1

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komańczaa

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

444 925,00 PLN

IV kwartał

 

 

1.3.2

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w Gminie Komańcza w roku szkolnym 2022/2023

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

325 833,33 PLN

III kwartał

 

 

  1. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

Informacje dodatkowe

Informacja na temat aktualizacji

1

2

3

4

5

6

7

 


Data wytworzenia: 2022-03-03
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-05-04 09:08:21
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał