> Zarządzenie nr 28/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 marca 2022 roku

Zarządzenie nr 28/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 marca 2022 roku


w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji sprawozdań.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) § 15 Uchwały Nr XI/36/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 16 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finasowania rozwoju sportu na terenie Gminy Komańcza

§1

Powołuję Komisję ds. weryfikacji sprawozdań z realizacji zadnia publicznego, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) (dalej Komisja), w skład której wchodzą następujące osoby:

  1. Diana Bętkowska – Rodkiewicz - przewodnicząc komisji
  2. Krystyna Galik-Harhaj - sekretarz komisji
  3. Maria Błażowska - członek komisji
  4. Kamila Sobolak - członek komisji

§2

  1. Do zadań Komisji należy weryfikacja sprawozdań z realizacji zadnia publicznego określonego w umowie i udzielonego na podstawie Uchwały Nr XXV/201/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2019r. i Uchwały Nr XI/36/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 16 maja 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finasowania rozwoju sportu na terenie Gminy Komańcza.
  2. Weryfikacja sprawozdań obejmuje zbadanie zgodności zapisów sprawozdania z postanowieniami umowy w szczególności poprzez:
  3. analizę sprawozdania i uzasadnienia ewentualnych rozbieżności pomiędzy umową i jej załącznikami a treścią sprawozdania. W przypadku braku ww. uzasadnienia zleceniodawca wzywa zleceniobiorcę do jego przedstawienia,
  4. analizę sprawozdania z wykonania wydatków, w tym badanie zgodności jego zapisów z kosztorysem będącym załącznikiem do umowy, badanie udziału procentowego dotacji w koszcie całkowitym realizowanego zadania oraz analizę zestawienia faktur związanych z realizacją zadania publicznego.
  5. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy, w szczególności ustalenie terminu i miejsca posiedzenia komisji.
  6. Sekretarz protokołuje każde posiedzenie komisji.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Komisji.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-03-07
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-05-04 08:32:17
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał